StreamHosting Control

CZ   EN

Volejte: (+420) 608 515 627

Pište: info@streamhosting.cz

Registrace

Účet
Společnost
Fakturační adresa
Korespondenční adresa
Všeobecné podmínky
Zkontrolujte prosím zadané údaje a přečtěte si následující podmínky:

Pokud nechcete číst všechny ty níže uvedené nudné právnické odstavce, zde jsou hlavní pravidla:

 • Nemáme žádná práva sdílet nebo dokonce prodávat vaše nahrávky. Veškerá práva zůstávají Vám.
 • Jste zcela zodpovědni za veškeré nahrávky, které k nám umístíte.

1. Váš vztah s námi

1.1 Vaše užívání webových stránek streamhosting.cz (dále jen „Webové stránky“) a jakýchkoliv produktů, softwaru, dat a služeb, včetně zabudovaného videopřehrávače (dále jen „Přehrávač“), poskytnutých vám na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím (dále společně v tomto dokumentu uváděny jako „Služby“) se řídí podmínkami právní dohody mezi vámi a společností streamhosting. „streamhosting“ znamená streamhosting.cz, s.r.o., IČ 28535367, Vinohradská 190, 130 61 Praha.

1.2 Vaše právní dohoda s námi zahrnuje (A) podmínky uvedené v tomto dokumentu, (B) pravidla o používání osobních údajů (dále společně jen „Podmínky“).

1.3 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností streamhosting ve vztahu k vašemu používání Služeb. Prosíme vás proto o jejich pečlivé prostudování.

1.4 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služeb, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli video obsahu, informací a jiných materiálů či služeb na našich serverech.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohli Služby využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto Služby využívat.

2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost streamhosting bude vaše užívání Služeb od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.

2.3 Služby nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud jste nedosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy.

3. Jazyk Podmínek

3.1 V případě, že vám streamhosting poskytne překlad anglické verze těchto Podmínek, platí, že tento překlad slouží pouze pro vaši informaci, a tímto souhlasíte s tím, že váš vztah s streamhosting se bude řídit anglickou jazykovou verzí Podmínek.

3.2 Pokud existuje jakákoliv nesrovnalost mezi anglickou jazykovou verzí Podmínek a jejich překladem, je rozhodující anglická verze.

4. Změny Podmínek

4.1 Streamhosting může příležitostně provádět změny Podmínek. Pokud k tomu dojde, společnost streamhosting zpřístupní nové znění Podmínek na adrese www.streamhosting.cz/terms-of-service.

4.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy došlo ke změně Podmínek, bude společnost streamhosting považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upraveným zněním Podmínek.

4.3 O změně podmínek budete také informování prostřednictvím e-mailové zprávy nebo novinek po přihlášení v klientské administraci na adrese http://admin.streamhosting.cz.

5. Klientský účet

5.1 Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným Službám, budete si muset provést registraci a zřídit klientský účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti.

5.2 Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu, jste povinni společnost streamhosting neprodleně informovat.

5.3 Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní (vůči společnosti streamhosting i dalším osobám) za veškerou činnost, ke které dojde v rámci vašeho účtu.

6. Obecná omezení užívání

6.1 Streamhosting vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Webových stránek a Služeb za následujících výslovných podmínek a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto Podmínek vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany:

 1. souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo jakýchkoliv Služeb (zejména Přehrávače a souvisejících technologií);
 2. souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Webových stránek či prvků, které (i) znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakýchkoliv Uživatelských příspěvků či Obsahu nebo (ii) nuceně omezují používání Webových stránek nebo obsahu, který je na nich dostupný;
 3. přehrávač nesmíte jakkoliv upravovat;

6.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek po celou dobu, kdy budete využívat Služby.

6.4 Streamhosting neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, které streamhosting poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit.

6.5 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může streamhosting přerušit (dočasně) poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) vám nebo uživatelům obecně, a to i bez předchozího oznámení.

6.6 Streamhosting může kdykoliv ukončit poskytování doplňkových služeb (zejména různé chaty a platby) vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení. Ukončení poskytování těchto doplňkových služeb streamhosting oznámí prostřednictvím e-mailové zprávy nebo novinek po přihlášení v klientské administraci na adrese http://admin.streamhosting.cz nejpozději 30 dnů před datem ukončení jejich poskytování.

6.7 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že streamhosting nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení vašich závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé společnosti streamhosting).

6.8 Služby můžete kdykoliv přestat využívat, výpověď je nutné podat písemně na adresu info(zavináč)streamhosting.cz nejpozději 7 dnů před začátkem dalšího fakturačního období.

7. Zásady v oblasti autorských práv

7.1 Společnost streamhosting uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakýmkoliv nahrávkám, které údajně porušují autorská práva třetí strany. Podrobnosti o těchto zásadách mohou být zaslány na vyžádání.

7.2 V souladu se těmito zásadami v oblasti autorských práv ukončí společnost streamhosting klientský účet, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv.

8. Vaše nahrávky

8.1 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašim nahrávkám.

8.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za své nahrávky, za důsledky jejich zaslání nebo zveřejnění. Streamhosting se výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s obsahem vašich nahrávek.

8.3 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služeb budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné pro plánované využití nahrávek. Též tímto prohlašujete, že vaše nahrávky neobsahují žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu k plánovanému využití nahrávek.

9. Obsah vašich nahrávek

9.1 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakékoliv záznamy s obsahem, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služeb by bylo nezákonné pro společnost streamhosting.

9.2 Souhlasíte s tím, že nebudete přenášet ani zveřejňovat jakékoliv nahrávky, které jsou předmětem jakýchkoliv majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka daný materiál použít.

9.3 Společnost streamhosting si vyhrazuje právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda nahrávky vyhovují požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv odstranit nahrávky anebo zablokovat klientský účet uživatelům, kteřé tyto Podmínky porušují, a to bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení.

10. Obsah Služeb

11.1 S výjimkou vašich nahrávek je veškerý další obsah Služeb, zejména texty, software, grafika a interaktivní prvky na Webových stránkách (dále jen „Obsah webu“), vlastněný nebo licencovaný společností streamhosting a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví společnosti streamhosting nebo jejích poskytovatelů licence.

11.2 Obsah Webu nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti streamhosting nebo jejích poskytovatelů licence. Společnost streamhosting si vyhrazuje veškerá výslovně neudělená práva k Obsahu Webu.

12. Ukončení vašeho vztahu se společností streamhosting

13.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo společností streamhosting ukončeny způsobem uvedeným níže.

13.2 Pokud si přejete svoji právní dohodu se společností streamhosting ukončit, můžete tak učinit kdykoliv na základě oznámení společnosti streamhosting. Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu společnosti streamhosting uvedenou v úvodní části těchto Podmínek nebo na adresu info(zavináč)streamhosting.cz.

13.3 Společnost streamhosting může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

 1. jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo
 2. společnost streamhosting je povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování služeb vaší osobě je nebo se stane nezákonným); nebo
 3. společnost streamhosting přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které sídlíte nebo ze které Služby využíváte; nebo
 4. poskytování Služeb společností streamhosting vaší osobě již dle názoru společnosti streamhosting obchodně realizovatelné.

13.4 Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a společnosti streamhosting svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 15.6 se bude na taková práva, závazky a povinnosti vztahovat po neomezenou dobu.

13. Vyloučení záruky

14.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakékoliv zákonná práva která máte a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

14.2 Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost streamhosting nečiní ve vztahu k nim žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.

14.3 Společnost streamhosting zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:

 1. vaše užívání Služeb splní vaše požadavky;
 2. vaše užívání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;
 3. nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám jako součást Služeb budou odstraněny.

14.4 Na Služby se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

14. Omezení odpovědnosti

14.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti streamhosting za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.

14.2 S výhradou obecného ustanovení odstavce 14.1 výše nebude společnost streamhosting vůči vám odpovědná za:

 1. jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat;
 2. jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:
  1. vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služeb;
  2. jakýchkoliv změn, které provede společnost streamhosting u Služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb);
  3. vymazání, porušení či neuložení jakýchkoliv nahrávek či jiného obsahu uloženého či přenášeného v rámci Služeb;
  4. neposkytnutí přesných informacích k účtu u společnosti streamhosting z vaší strany;
  5. nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o účtu u streamhosting z vaší strany.

14.3 Omezení odpovědnosti společnosti streamhosting vůči vaší osobě dle odstavce 14.2 výše platí bez ohledu na to, zda byla společnost streamhosting upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv.

15. Obecné právní podmínky

15.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností streamhosting, jsou určující pro vaše užívání Služeb a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a společností streamhosting v souvislosti se Službami, s výjimkou písemně uzavřených smluv.

15.2 V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a písemně uzavřenou smlouvou je písemně uzavřená smlouva nadřazena těmto Podmínkám.

15.3 Souhlasíte s tím, že společnost streamhosting vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách společnosti.

15.4 Souhlasíte s tím, že pokud společnost streamhosting neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející společnosti streamhosting dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany společnosti streamhostig a tato práva a opravné prostředky budou společnosti streamhosting i nadále k dispozici.

15.5 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.

 

15.6 Tyto Podmínky a váš vztah se společností streamhosting na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i společnost streamhosting se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost streamhosting bude mít i nadále právo uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření).


Odesláním formuláře pomocí tlačítka níže souhlasíte s uvedenými podmínkami a s ochranou osobních údajů.